Language Improvement

(Oct 24 2011) Language Improvement: Last night we went to a less active and she asked me if I had been here in the Philippines for a year! When i told her no I've only been here for 3 months she couldn't believe it. She said "You can speak Tagalog so well." So that was pretty encouraging.

1 comment:

  1. Magandang gabi ang kaibigan ko! Kamusta na ang misyon mo pare ko? Masaya na ako dahil sa paglilinkod mo para sa ating Ama sa Langit at sa Kanyang simbahan na ito. Elder Salas nais ko na ibahagi sa iyo ang aking patotoo sa simbahan na ito. Alam ko na Ang Simbahan ni Jesu Cristo ng mga Banal sa mga Huling-Araw and tunay ang simbahan sa buong mundo. Alam ko na ang Diyos ay buhay at ibinigay Niya ang Kanyang anak na si Jesu Cristo upang, kung naniniwala kami sa Kanya na babalik tayo sa Kanila. Alam ko na si Josep Smith ang tunay ng propetang sa mga huling araw. Alam ko din ang Aklat ni Mormon ang tunay ng salita ng Diyos. Ibahagi ko sa yo ang aking patotoo sa pangalan ni Jesu Cristo siya nawa.
    Elder Salas magbisita ako at ang aking pamilya ang Pilipinas sa Oktobre sa taong ito. Sana magpupunta kami sa area mo doon sa misyon niyo. I will keep you updated!

    ReplyDelete